Modlitwa różańcowa o uzdrowienie i ochronę


Pomóż chronić dzieci i osoby bezradne przed wykorzystywaniem i wspieraj ofiary, które są na drodze do uzdrowienia, ofiarując swoją modlitwę o uzdrowienie i ochronę. Rozważania różańcowe pomogą Ci przedstawić w modlitwie ich potrzeby i ofiarować je Bogu za pośrednictwem Maryi, która wszystkie swoje dzieci otacza pełną miłości ochroną.

Rozważanie Tajemnic Chwalebnych
– niedziela i środa

Zmartwychwstanie Pana Jezusa. „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał” (Łk 24,5-6). Dar uzdrowienia, który daje Ojciec, to wspaniała rzecz, przynosząca nowe życie i nadzieję z tego, co było bólem i rozpaczą. Modlimy się za wszystkie ofiary seksualnego wykorzystywania dzieci, aby w Zmartwychwstałym Panu mogły otrzymać nowe życie w obfitości.

Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Po tych słowach uniósł się w ich [Apostołów] obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu (Dz 1,9).

Jezus wstąpił do nieba w obecności swoich Apostołów, czyniąc ich swymi świadkami dla całego świata. My również jesteśmy powołani, by być świadkami, by zabierać głos w imieniu bezbronnych dzieci i młodzieży, i przyczyniać się do budowania społeczeństwa, w którym będą oni bezpieczni i chronieni przed tymi, którzy chcieliby wykorzystać ich zaufanie i niewinność.

Zesłanie Ducha Świętego

I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2,4).

Duch Święty przyniósł Apostołom dar odwagi. Przestali chować się za zamkniętymi drzwiami w sali na górze, gdzie skrywali się w obawie o swe własne bezpieczeństwo. Śmiało wyszli do miasta głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie i w Jego imieniu wzywać ludzi do pokuty. Podobnie i my musimy śmiało zabierać głos, by chronić dzieci i tworzyć środowisko, w którym mogą one bezpiecznie rozwijać się i uczyć.

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga (Ap 12,6).

W chwili swej śmierci Maryja została wzięta do nieba, z ciałem i duszą. Ponieważ w swym ciele nosiła Syna Bożego, Jej ciało zostało wzięte do nieba, aby miała pełny udział w chwale swego Syna. Modlimy się za te ofiary seksualnego wykorzystywania dzieci, które szukają uzdrowienia i pełni, i aby Maryja przedstawiła je swojemu Synowi, bowiem tylko On czyni nas całością.

Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

Przez wszystkie pokolenia upamiętnię twe imię; dlatego po wiek wieków sławić cię będą narody (Ps 45,18).

Jako Matka naszego Odkupiciela, Maryja została ukoronowana na Królową Nieba. Z nieba wstawia się za nami jako kochająca matka. Powierzamy Jej matczynej opiece wszystkie bezbronne dzieci i młodych ludzi, modląc się, aby wstawiała się za nimi i chroniła je przed wszelką krzywdą.

Rozważanie Tajemnic Radosnych
– poniedziałek i sobota

Zwiastowanie Maryi

Anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga» (Łk 1,30). 

Archanioł Gabriel pozdrowił Maryję tymi słowami, by uspokoić jej obawy. Bóg pragnie, aby wszyscy, zwłaszcza ci najbardziej bezbronni, żyli w Jego pokoju, wolni od wszelkiego strachu i bólu. Naszym obowiązkiem, jako dzieci naszego kochającego Boga, jest stworzyć takie środowisko, w którym nasze dzieci będą mogły wzrastać wolne od strachu przed tymi, którzy mogą je skrzywdzić lub je wykorzystać.

Nawiedzenie świętej Elżbiety

Wielbi dusza moja Pana (Łk 1, 46).

Gdy tylko Maryja dowiedziała się, że zostanie Matką Syna Bożego, Jej pierwszym działaniem było okazanie współodczuwania. Udała się do swej krewnej, Elżbiety, niosąc pomoc i pociechę. Podążając za Jej przykładem, musimy dotrzeć do tych wokół nas, którzy potrzebują nadziei i uzdrowienia, oferując im naszą pomoc i cierpliwość w przyjęciu uzdrawiającej miłości Boga.

Narodzenie Pana Jezusa

Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie (Łk 2,7).

Jezus, Syn Boży, pojawił się na świecie jako bezbronne dziecko. Nie wśród wielkich i możnych, lecz położony w żłobie. Jesteśmy wezwani do tego, by chronić wszystkich bezradnych i bezbronnych, zwłaszcza dzieci, poprzez zapewnienie im bezpiecznego miejsca do życia i rozwoju.

Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni 

„A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu” (Łk 2, 35).

Wykorzystywanie seksualne to dla dziecka doświadczenie druzgocące. Może sprawiać, że poczuje się ono, jakby jego serce i świat były rozerwane na strzępy. Modlimy się za te ofiary, które szukają uzdrowienia i siły. Droga, którą muszą przebyć, jest niezwykle trudna, ale nasze pełne miłości wsparcie może im to ułatwiać.

Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni

Jego Matka rzekła do Niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie (Łk 2, 48).

Wykorzystywanie seksualne dotyka nie tylko samego dziecka, ale także jego rodziny. W naszych staraniach o uzdrowienie musimy zatem pamiętać również o bliskich  tych dzieci, aby złagodzić i ich ból i niepokój, i pomóc im coraz bardziej zbliżać się do uzdrawiającej miłości Boga.

Rozważanie Tajemnic Bolesnych
– wtorek i piątek

Modlitwa w Ogrójcu

Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię (Łk 22, 44).

Wiele osób, które jako dzieci padły ofiarą seksualnego wykorzystania, cierpi w milczeniu przez lata, zmagając się samotnie z udręką swoich wspomnień i bólem. Modlimy się, aby Kościół był zawsze miejscem, do którego mogą przyjść, by opowiedzieć swoją historię, doświadczyć przyjęcia w miłości i współczuciu, i otrzymać wsparcie na drodze do uzdrowienia.

Biczowanie

Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować (J 19,1).

Doświadczenie przez dziecko seksualnego wykorzystania może pozostawić blizny nie mniej głębokie niż biczowanie, choć często pozostają one niewidoczne. Musimy dążyć do tego, by nasze wspólnoty parafialne były miejscem, gdzie ofiary mogą czuć się bezpiecznie, dzielić się brzemieniem, które niosą, i odnaleźć uzdrowienie i pokój.

Cierniem ukoronowanie

A żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do Niego i mówili: Witaj, Królu Żydowski! I policzkowali Go (J 19, 2-3).

Ci, którzy doświadczyli wykorzystywania seksualnego, mogą czuć się wyalienowani ze społeczeństwa, odstawieni na boczny tor, niemile widziani. Podobnie musiał czuć się Jezus, kiedy żołnierze szydzili z Niego i torturowali Go. Jako członkowie Ciała Chrystusa, Kościoła, jesteśmy powołani, by dostrzegać Chrystusa w naszych braciach i siostrach w potrzebie, i ofiarować im naszą pomoc, pociechę i wsparcie.

Dźwiganie krzyża

I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż Jego  (Mk 15,21).

Szymon pomógł Jezusowi nieść Jego krzyż, pomagając Mu dźwigać ciężar i brzemię. Musimy zatem pomagać ofiarom seksualnego wykorzystywania dzieci nieść ciężar i brzemię tego doświadczenia, i w ten sposób pomagać im odnaleźć uzdrawiającego Boga, który jest światłem i życiem.

Śmierć na krzyżu

Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha (Łk 23, 46).

W Boże ręce powierzamy wszystkie dzieci, które narażone są na ryzyko wykorzystywania seksualnego, tych, którzy wykonują ciężką pracę uzdrawiania i tych, którzy nie są jeszcze gotowi, aby proces uzdrawiania rozpocząć. Niech przez nasze modlitwy, wysiłki i ofiary poznają pokój i pełnię, którą tylko Bóg może przynieść.

Rozważanie Tajemnic Światła
– czwartek

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie (Mt 3,17).

Każde dziecko jest przez Boga kochane i cenne w Jego oczach. W Kościele nie ma miejsca dla tych, którzy chcieliby krzywdzić dzieci, wykorzystując ich zaufanie i niszcząc niewinność. Wszyscy członkowie Kościoła muszą zrobić to, co do nich należy, by uczynić Kościół i społeczeństwo miejscem bezpiecznym dla dzieci.

Objawienie Jezusa na weselu w Kanie

Jezus Jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie (J 2,4-5).

Matka Jezusa, będąc gościem na weselu w Kanie Galilejskiej, nie wahała się wkroczyć, by pomóc potrzebującym tego młodym małżonkom. Musimy podążać za Jej przykładem, podejmując aktywne kroki, aby przyjść z pomocą dzieciom, które są narażone na wykorzystanie, być czujnym w ich ochronie i zabierać głos w imieniu tych, które stają się ofiarami.

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! (Mk 1,15).

Jezus odważnie głosił nadejście królestwa Bożego, przypominając swoim słuchaczom o konieczności życia zgodnego z prawem Bożym. Jako członkowie Kościoła Bożego musimy odważnie przypominać wszystkim członkom społeczeństwa o konieczności chronienia dzieci i młodzieży. I mimo iż przesłanie to może nie być dobrze przyjmowane,  jest to niezbędne.

Przemienienie na górze Tabor

Tam [Jezus] przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło (Mt 17,2).

Podczas Przemienienia Piotr, Jakub i Jan zobaczyli Jezusa takim, jakim naprawdę jest w całej swojej Boskiej chwale. Dlatego i my winniśmy widzieć ofiary wykorzystywania seksualnego takimi, jakimi są – cennymi dziećmi Bożymi, godnymi godności i szacunku. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc w ich uzdrowieniu i zapewnić ich o miłości Boga i Jego ludu.

Ustanowienie Eucharystii

To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę! …  Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana (Łk 22, 19-20).

W darze Eucharystii Jezus uobecnia swoją ofiarę odkupieńczej miłości. Ta ofiara czyni nas całością, jednym Ciałem Chrystusa. Módlmy się, aby Jezus uzdrowił wszystkie rany swego Ciała, a zwłaszcza te, które wywołuje seksualne wykorzystywanie dzieci i młodzieży.

(Rozważania różańcowe opracowane przez Biuro ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży Konferencji Episkopatu USA. Tłum. z języka angielskiego A. Soroka-Kulma / Biuro ds. komunikacji zagranicznej Sekretariatu KEP)
Data wpisu: 2020-02-20